ถนนอาหารและตลาดวิถีไทย

ร้านวีแคร์ชอปได้รับความไว้วางใจให้ผลิตผ้ากันเปื้อนและหมวกแม่ครัวตาข่ายบนที่ใช้ในโครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถึไทย ปี 2558” ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้ามาบุญครอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ และมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการด้วย

ขอขอบคุณภาพจากกรมอนามัย
แหล่งที่มาภาพ: http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=8551&filename=Test_Index_2014